Privacyverklaring

Versie augustus 2022

Stichting Regionaal Muziekonderwijs, hierna te noemen SRMO, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Door gebruik te maken van deze site gaat u akkoord met ons privacybeleid. De gegevens zullen nimmer aan derden worden verkocht of verstrekt.

Contactgegevens:
SRMO – https://srmo.nl/contactgegevens

Augustus 2022

Persoonsgegevens die wij verwerken: 

De SRMO verwerkt persoonsgegevens, doordat gebruik gemaakt wordt van onze diensten en/of omdat deze gegevens aan ons verstrekt zijn. De SRMO verwerkt alleen de gegevens die zelf aan de bij de SRMO aangesloten vereniging zijn verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

  • Voor- en achternaam
  • Straatnaam en huisnummer
  • Postcode
  • Woonplaats
  • Telefoonnummer (optioneel)
  • E-mail adres
  • Geboortedatum

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

De SRMO verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Voor- en achternaam en e-mailadres worden gebruikt voor het verzenden van examencorrespondentie. We doen dit alleen met gegevens die we verkregen hebben van de bij de SRMO aangesloten verenigingen waarbij men lid is.
  • Voor- en achternaam en e-mailadres ten behoeve van het contactformulier worden gebruikt om te antwoorden op de contactaanvraag.
  • Indien dit nodig is om via telefonisch contact of e-mail onze dienstverlening te kunnen uitvoeren. De contacten lopen in eerste instantie altijd via de bij de SRMO aangesloten verenigingen.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard:

De SRMO bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Na uitschrijving zullen persoonsgegevens uiterlijk aan het eind van het desbetreffende seizoen uit het systeem worden verwijderd.

De gegevens in ons financiële systeem worden tenminste 7 jaar bewaard, onder andere om aan alle wettelijke verplichting te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichtingen door de SRMO verwijderd. De bovenstaande termijn geldt, mits er voor de SRMO verdere wettelijke verplichtingen bestaan de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Delen van persoonsgegevens met derden:

De SRMO verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met de bij de SRMO aangesloten verenigingen of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Beveiliging persoonsgegevens:

De SRMO heeft passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die worden verwerkt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Men heeft het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft men het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door de SRMO en heeft men het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat bij de SRMO een verzoek ingediend kan worden om de persoonsgegevens die de SRMO ter beschikking heeft in een computerbestand naar persoon of een ander  genoemde organisatie te sturen.

Een  verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van toestemming of bezwaar op de verwerking van persoonsgegevens kan gestuurd worden naar secretariaat@srmo.nl

Mochten de gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kan de SRMO schriftelijk verzocht worden om de gegevens te wijzigen of aan te vullen. Daarnaast bestaat het recht op het wissen van persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heeft men recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van gegevens. Ook hiervoor kan een schriftelijk verzoek gedaan worden. Binnen 4 weken wordt het verzoek door de SRMO in behandeling genomen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan per e-mail.

Hoe persoonsgegevens worden beveiligd?

De SRMO neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als men het idee heeft dat gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met secretariaat@srmo.nl.

Wijzigingen

De SRMO behoudt te allen tijde het recht het privacy beleid te wijzigen.
De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.